In ons Jeugdcharter verzamelen we wat basisregels die we in onze club graag volgen.

Je vind hier meer info ivm afspraken en gedragsregels voor onze leden en voor de trainers, en ook enkele tips voor ouders en supporters.


 

JEUGDCHARTER

MAVO Dilsen-Stokkem

 

Volleybal is een teamsport op en naast het terrein. Zonder ieders bijdrage stonden we niet waar we nu staan. En toch willen we meer. Stap voor stap willen we verder werken aan een degelijke opleiding voor alle jeugdspelers.

Daarom hebben we dit jeugdcharter uitgewerkt waarin we een aantal gedragsregels meegeven, die in overeenstemming zijn met de visie en de waarden van de club. Iedereen, betrokken bij de club, verklaart zich akkoord met dit jeugdcharter door zijn aansluiting bij de club.

(Opm.: om redenen van leesbaarheid wordt in het vervolg van dit document telkens over ‘de speler’ en de trainer gesproken, uiteraard zonder hiermee te wijzen op een uitsluiting van speelsters of trainsters.)

 

Afspraken, regels en attitude

 RESPECT

 

We hebben respect voor elkaar: Iedereen zet zich altijd in zodat het team niet wordt afgeremd. Niet iedereen heeft  dezelfde mogelijkheden, maar wie zich inzet, verdient respect.

We hebben respect voor de trainers, de begeleiders, de tegenstanders, de scheidsrechter, de zaalwachters. Zo wordt er niet gediscussieerd over beslissingen van de scheidsrechters en worden de afspraken met de trainer nageleefd.

We hebben respect voor het materiaal en infrastructuur; We dragen zorg voor alle materiaal en uitrusting van de club. Iedereen helpt klaarzetten en opruimen.

Je hebt respect voor je eigen lichaam en gezondheid. Drugs (legaal of illegaal) zijn verboden. Gezonde voeding en voldoende rust moeten aandacht krijgen. Blessures moeten deskundig verzorgd worden.

Pesten in de club wordt absoluut niet getolereerd. 

 

 ENGAGEMENT

 

Iedereen zet zich in op trainingen en wedstrijden en komt de afspraken na die de trainer met zijn team maakt.

Spelers engageren zich tevens voor de extrasportieve activiteiten.

 

 MOTIVATIE

 

We verwachten van jeugdleden dat zij gemotiveerd deelnemen aan de trainingen. Daarbij hoort een lerende houding, de wil om bij te leren en een intensieve en enthousiaste deelname aan de trainingen.

 

 TEAM SPIRIT

 

We steunen elkaar als we ’t moeilijk hebben en moedigen elkaar steeds aan.

We geven enkel opbouwende kritiek en praten problemen onmiddellijk uit.

Kom op een positieve manier naar buiten als team, zodat de club in een positief daglicht komt te staan.

 

 FAIR PLAY

 

We zijn eerlijk en sportief en geven geen commentaar op de scheidsrechter, op de trainers en iedereen die zich inzet in de club. Maar in een open sfeer kan er rustig gediscussieerd en gepraat worden over tegenstrijdige meningen.

We drukken steeds de tegenstander de hand, alsook de trainers en de scheidsrechters en bedanken hen.

Mooie prestaties verdienen een applaus.

 

 

 TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN

 

Iedereen volgt regelmatig de trainingen en wedstrijden en verwittigt de trainer als hij/zij niet kan aanwezig zijn.

Iedereen neemt maximaal deel aan de trainingen en wedstrijden en zet zich steeds voor 100% in. Enkel in uitzonderlijke omstandigheden (ziekte, examens, uitzonderlijke familiale omstandigheden) wordt er afgezien van trainen. 

Iedereen volgt de afspraken met trainer wat betreft tijdstip van aanwezigheid op de trainingen en wedstrijden.

Trainingen starten en stoppen stipt. Daarom is iedereen 5 min. voor de aanvang van de training omgekleed aanwezig op het terrein; het intapen, eventuele verzorging en toiletbezoek gebeuren vooraf.

Wie gekwetst of ziek is en niet voluit kan gaan op de training, brengt de trainer op de hoogte.

Tijdens de trainingen worden GSM’s op stil gezet (uitgezet) en ook tijdens de pauzes om te drinken blijven de GSM’s opgeborgen. Wie dan toch een dringende telefoon verwacht geeft zijn GSM aan de trainer zodat die u kan verwittigen als het nodig mocht zijn.

Als de trainer iets uitlegt of voordoet zijn we stil en aandachtig zodat we de oefening begrepen hebben.

Elke speler neemt rustig en met inzet deel aan de trainingen. We willen leren en oefenen wat we nog niet kunnen. Negatieve emotionele reacties zijn hier niet op hun plaats.

Hygiëne is belangrijk voor jezelf en voor alle ploeggenoten, daarom is douchen aan te raden na elke training.

Tijdens trainingen is er geen uniforme kleding verplicht. Iedereen draagt aangepaste sportieve kledij en zorgt in de winter voor een trainingspak om zich ten allen tijde warm te houden. Juwelen, uurwerken, piercings,…..zijn verboden.

Wie talent heeft en/of heel gemotiveerd is om bij te leren, willen we minstens 3 trainingen per week aanbieden. Iedereen die dat wil kan een aanvraag doen tot dubbeltrainen: dit betekent trainen met de eigen ploeg en met een ploeg van een hogere leeftijdscategorie. Wie dit wil, kan hierover steeds zijn trainer aanspreken, die de mogelijkheden hiertoe bekijkt en overlegt met de jeugdcoördinator.

Wedstrijden van de club hebben voorrang op selectietrainingen. Overleg hierover met de trainer.

Spelers die bij een wedstrijd niet starten zijn steeds klaar om een speler op het terrein te vervangen. Zij houden zich warm en moedigen het team aan. Bij een time-out verzamelt het ganse team rond de coach.

Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid op tijdens de wedstrijd: maximale inzet, opdrachten van de trainer uitvoeren, sportief teamgedrag. Geen negatieve emotionele reacties zoals kwaad worden, ongenoegen laten blijken, aan het net trekken, arrogante houding, … .

Bij thuiswedstrijden is iedereen aangekleed op het terrein ten laatste 45 minuten voor de aanvang van de wedstrijd. Bij uitwedstrijden kan dit beperkt blijven tot 40 minuten tenzij anders met de trainer overeengekomen. Deze tijden  zijn echter het minimum.

Op de bank en naast het terrein heerst er orde: drank, trainingsjassen, sporttassen staan naast elkaar achter de bank.

Na de wedstrijd helpt iedereen met het afval rond het terrein op te ruimen en de ballen weer in het rek te leggen.

 

Selectiecriteria

Mavo streeft volgende doelen na met de jeugdopleiding:

 • Iedere speler heeft het recht op zijn niveau te spelen, zodat er steeds voldoende uitdagingen zijn.
 • Gedurende de ganse jeugdopleiding en de competitiewedstrijden ligt de nadruk op lange termijn: op persoonlijke ontwikkeling en optimale leerkansen voor alle spelers.
 • Met de inschrijving voor de Beker van Limburg wil de club ook resultaten behalen: hier zal de korte termijn-aanpak met nadruk op resultaat behalen, de voorrang krijgen.

 

Op de voorbereidende vergaderingen met het hele jeugdbestuur wordt goed nagedacht over de ploegsamenstelling en wel op zo’n manier dat  iedereen een maximum aan speelkansen aangereikt wordt.

Tijdens de wedstrijd is het enkel de coach die beslist wie er speelt. Iedereen heeft respect voor deze keuze.

HET UITGANSPRINCIPE IS DAT IEDEREEN KAN SPELEN OP ZIJN HOOGSTE NIVEAU.

Voor miniemen en kadetten is speelgelegenheid nog prioritair en wordt vooral bepaald door inzet en aanwezigheid op de trainingen, attitude en inzet tijdens de wedstrijd. 

Bij scholieren en junioren zullen, naast deze criteria, ook de technische kwaliteiten mee de spelgelegenheid bepalen. Ouders en spelers kunnen hierover steeds uitleg vragen bij de trainer, op een respectvolle manier na afloop van de wedstrijd.

Om iedereen zoveel mogelijk de kans te geven op zijn niveau te presteren en een blijvende uitdaging te hebben, zullen talentvolle jeugdspelers sneller doorstromen naar seniorenploegen. Dit vraagt behoorlijk wat engagement van de spelers, van de ouders en van de trainers. Zij houden daarbij rekening met de gezondheid van de speler en nemen de nodige voorzorgen en maatregelen om overbelasting te voorkomen.

 

BIJ BEKERWEDSTRIJDEN KIEST DE CLUB VOOR HET RESULTAAT.

Dit betekent dat de trainer spelers selecteert op basis van hun technische kwaliteiten. Het is tevens mogelijk dat spelers die tijdens de gewone competitie in een hogere (leeftijds)categorie spelen, voor bekerwedstrijden deelnemen in hun leeftijdsgroep.

 

Trainers charter

 • De trainer zorgt ervoor dat de spelers dit jeugdcharter naleven.
 • Spelers of ouders die dit charter niet naleven worden hierop door de trainer aangesproken.
 • De trainer zorgt ervoor dat elke training behoorlijk voorbereid wordt.
 • De trainer is tijdig (10min voor de training) en in sportieve outfit aanwezig in de zaal zodat hij/zij de spelers kan ontvangen. Indien dit uitzonderlijk niet lukt, spreekt men een verantwoordelijke/ouder aan om dit te doen.
 • De trainer zorgt er na de training of wedstrijd voor dat alle ballen aanwezig zijn.
 • Tijdens de training verzorgen de trainers hun houding.
 • De trainer motiveert de spelers.
 • De trainer organiseert ploegactiviteiten die een goede groepssfeer bevorderen.
 • De trainer draagt de verantwoordelijkheid over de jeugdspelers. Dit betekent ook dat men geen kinderen zonder begeleiding achterlaat; dat men rekening houdt met persoonlijke opmerkingen van een jeugdspeler, enz.
 • Indien een training niet kan doorgaan, zorgt de trainer ervoor dat elke speler (indien nodig ook de ouders) hiervan tijdig op de hoogte gebracht worden. De trainer meldt dit ook tijdig aan de sportieve leiding van de club zodat de huur van de sporthal kan opgezegd worden.
 • De trainer registreert de aan- en afwezigheden van de spelers en bezorgt maandelijks een overzicht aan de jeugdcoördinator.
 • Voor gekwetste spelers voorziet de trainer een aangepast programma zodat deze spelers nuttig bezig zijn en bij de ploeg betrokken blijven.
 • De trainer is geacht aanwezig te zijn op de trainersbijeenkomsten. Bij afwezigheid wordt een gepaste tegenprestatie afgesproken met de jeugdcoördinator.

 

Wat mag een speler verwachten van de club?

De spelers hebben recht op deskundige trainers die goed voorbereide en leuke trainingen geven in een stimulerende omgeving. Daarbij hebben ze aandacht voor de basismotoriek in het minivolleybal en voor fysieke componenten in het jeugdvolleybal. Bovendien geven ze een deskundige begeleiding op het vlak van specifieke volleybalvaardigheden (techniek en tactiek).

De club volgt zoveel mogelijk de sportieve lijn van de Vlaamse Volleybalbond.

 

Tips voor ouders en supporters

Binnen de sportieve jeugdopleiding spelen ouders een cruciale rol voor de opleiding van hun kinderen. Niet alleen fungeren zij vaak als ‘taxi’ en wordt er op participatie gerekend van de ouders voor tal van activiteiten, maar vooral spelen ouders een grote rol omdat zij een belangrijke voorbeeldfunctie hebben langs de zijlijn van het veld. Vanwege dit belang willen we jullie enkele aandachtspunten meegeven.

 • Kinderen willen graag dat hun ouders komen kijken, interesse tonen door naar de wedstrijd te komen kijken en de inspanningen van hun kinderen waarderen en hen steunen, aanmoedigen en realistische verwachtingen hebben.
 • Kinderen houden niet van roepende ouders langs het veld, willen geen discussies met de scheidsrechter en de trainer en willen niet onder druk gezet worden om beter te presteren.
 • Kinderen willen geen negatieve kritiek op hun spel.
 • Als supporter/ouder moedig je de ploeg aan, de instructies worden gegeven door de coach.
 • Bij uitwedstrijden moet er voor vervoer gezorgd worden. Het is nooit leuk dat steeds dezelfde ouders hiervoor moeten inspringen, daarom vragen wij dat iedere ouder zich engageert mee in te staan voor vervoer.
 • Wat je als ouder of supporter wel kan doen:
  • Trots zijn op je kinderen ongeacht de uitslag van de wedstrijd; je waardering uitdrukken voor de inspanningen die het kind levert;
  • Kinderen aanmoedigen, ook om zoveel mogelijk te trainen; o Met je kind praten over zijn verwachtingen/ambities; o Een goed contact onderhouden met de club, de trainer, de ploegverantwoordelijke;
  • Zich inzetten als vrijwilliger in de club; o Voor de wedstrijd aan je kind meegeven: “ga ervoor”, “doe wat je geleerd hebt” en vooral “amuseer je”;
  • Tijdens de wedstrijd de beslissing van de scheidsrechter respecteren, kinderen leren zo autoriteit te aanvaarden; niet roepen en discussiëren met de scheidrechter en de trainer: kinderen zullen zich schamen voor het gedrag van hun ouders;
  • Na een wedstrijd niet als eerste vraag stellen “Heb je gewonnen?”, wel “Was het leuk?”
  • Een bedankje voor de trainer en de scheidrechter aanmoedigen; o Kinderen steunen waar mogelijk door oa tijd vrij te maken om na te praten; o Als het kind teleurgesteld is over de uitslag, moeten de ouders proberen om andere dingen te belichten die wel goed gelopen zijn en het kind feliciteren, omdat het zijn best heeft gedaan. o Negatieve uitlatingen vermijden over oa de coach, de trainer, enz….zeker in het bijzijn van de kinderen.
  • De belangrijkste vragen zijn: Vond je het leuk? Vind je van jezelf dat je je best gedaan hebt? Wat vond je een mooi punt?
  • Stimuleer het kind zich aan afspraken van de club of ploeg te houden. o Stimuleer eveneens het kind om zich aan de regels van het spel en de fairplay te houden. o Ben je het niet eens met beslissingen van de coach of het bestuur, spreek hen daar dan ook rechtstreeks over aan. Roddels en verdachtmakingen helpen niemand vooruit. Doe dit niet direct na de wedstrijd, maar maak een afspraak op een later tijdstip zodat dit in alle rust kan besproken worden.